ภาพการทำงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการให้บริการแก้ไขปัญหานกพิราบและป้องกันและกำจัดแมลงสัตว์พาหะ รวมถึงสัตว์รบกวนต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของปัญหาด้วย บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ได้พัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพโดยการพัฒนาฝีมือแรงงานในองค์กรให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเรียนรู้วิธีต่าง ๆ ในการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ สัตว์รบกวนต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของปัญหา จากทางสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย และจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาควิชากีฎวิทยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

พันธกิจองค์กร

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) มุ่งเน้นนำเสนอแผนงานบริการที่มีคุณภาพ/ ปลอดภัย/ มีความชำนาญร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม/ นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาให้บริการแก่ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้รับอนุญาตจาก อย.เรียบร้อยแล้ว/ บริการให้ครบตามกำหนด ตรงต่อเวลา ตรงตามแผนงาน หรือตรงตามความต้องการของลูกค้า/ ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า/ มีความรับผิดชอบต่องาน ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายหรือลูกค้า เพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามแต่สภาพความเป็นจริงของปัญหา.

“บริการดุจญาติมิตร คิดราคายุติธรรม”

นโยบายการทำงาน

1. บุคลากร (PEOPLE)
คือ พนักงานที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถและความชำนาญ มีทัศนคติที่ดี ยอมรับกฎ ข้อบังคับ กติกาในการทำงานได้เป็นอย่างดี ไปตามสภาพความเป็นจริงของปัญหา
2. ประหยัด (ECONOMY)
คือ ประหยัดในการใช้เวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของต่าง ๆในการปฏิบัติงาน
3. รวดเร็ว (RAPIDLY)
คือ ช่างปฏิบัติการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามข้อตกลง กำหนดเวลาและแผนงานต่าง ๆ ในการทำบริการให้แต่ละครั้ง
4. คล่องตัว (FLEXIBILITY
คือ การปรับตัว การทำงาน การรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและลูกค้า
5. มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (EFFICIENCY/EFFECTIVENESS)
คือ กระบวนการทำงานที่เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดตรงตามแผนงานที่วางไว้
6. สร้างสรรค์ (CREATION)
คือ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และยังมีการพัฒนาตนเอง/ พัฒนางาน/ พัฒนาผลิตภัณฑ์/ พัฒนาระบบงาน/ พัฒนาการบริการ/ พัฒนาบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ
7. ทีมงาน (TEAM WORK)
คือ มีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่องานและทีมงานที่เป็นทีม