ภาพการทำงาน

แผนผังองค์กร

นโยบายในการดำเนินการของบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD)

สร้าง “บรรยากาศในการทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัวรวมถึงทีงานที่มีความรู้ความสามารถ”

พัฒนา “ความก้าวหน้าในการให้บริการและบริหารงาน”

มุ่งเน้นสู่ “ความเป็นเลิศทางด้านการตลาดการบริการที่ประทับใจและตรงต่อเวลา ต่อความต้องการของลูกค้าตลอดไป”

ความสำเร็จ “ความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทางด้านตลาด ทางด้านการพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพ เป็นที่ 1 ในด้านธุรกิจบริการอีกด้วย”

แผนผังองค์กรบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD)