ภาพการทำงาน

ประวัติบริษัทฯ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) เริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจและพาณิชย์ เมื่อต้นปี 2012 ที่ผ่านมา โดยบริษัท บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) เป็นธุรกิจที่ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการแก้ปัญหานกพิราบและสัตว์รบกวนต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและสัตว์พาหะต่าง ๆ ทางบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา-แนะนำ – บริการแก้ไขปัญหา อย่างครบวงจร เช่น สำรวจ ตรวจสอบ วางแผนงานประเมินผล พร้อมจัดทำใบรายงานผล (Services Report) เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน GMP , HACCP , TFQS , ISO ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ในแต่ละบริการที่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงของแต่ละสถานที่ เพื่อทำให้นกพิราบและสัตว์รบกวนต่าง ๆ รวมถึงบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและสัตว์พาหะต่าง ๆ ไม่สามารถสร้างความรำคาญและความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคาร สินค้า ผลผลิต รวมถึงการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง เช่น โรคไข้หวัดนก, ไวรัสตับอักเสบ, ปอดอักเสบเฉียบพลัน, เหยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ที่เกิดจาก “นกพิราบ” ส่วนเรื่องของแมลงและสัตว์เพราะต่าง ๆ เช่น มาเลเรีย (Malaria), เชื้อไข้เลือดออก (Dengue fever), เชื้อไข้เหลือง (Yallow fever), เชื้อโรคเท้าช้าง (Elephantia-sis), เชื้อโรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) ที่เกิดจาก “ยุง” ไข้ฉี่หนูหรือเลปโตสไปร่า, โรคกาฬโรค, เชื้อไวรัส ฮันทา, โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัส ฮันตาน(Hantaan) ที่เกิดจาก “หนู” โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไทฟอยด์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคตับอักเสบ (Hepatitis) เกิดจากเชื้อไวรัส, โรคบิด เกิดจากเชื้อโปรโตซัว, โรคผิวหนัง คือ Aspergillus niger เกิดจากเชื้อรา ที่เกิดจาก “แมลงสาบ” โรคที่เกิดลำไส้อักเสบ หรือท้องร่วง เกิดจากเชื้อ B enteritidis, โรคไข้ไทฟอยด์ เกิดจากเชื้อ B typhosus, โรคอหิวาต์ เกิดจากเชื้อ Vcholera ที่เกิดจาก “แมลงวัน” เป็นต้น

จากประสบการณ์การทำงานของบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) และพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการให้บริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เรายังได้มีการศึกษาค้นคว้า ทดลองและพัฒนางานให้มีความชำนาญและประสบความสำรเร็จลุล่วงไม่มีปัญหาขัดข้องใดใดในการทำงานและเรายังมีการพัฒนาฝืมือของฝ่ายปฏิบัติการให้มีการแก้ไขตามสภาพความเป็นจริงของปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพงานในทุกรูปแบบจนประสบผลสำเร็จและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ได้จัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ โดยสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับบริการได้ที่ศูนย์ Call Center โทร. 044-328873, 044-000476 และงานที่ได้ข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้าทางเราจะทำการจัดส่งฝ่ายสำรวจสถานที่ ในกรณีลูกค้ารายใหม่ แต่ในกรณีลูกค้ารายเก่าจะจัดส่งข้อมูลไปยังฝ่ายปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจเช็คจุดที่เกิดปัญหาเฉพาะจุด เพื่อทำการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของสภาพความเป็นจริงของปัญหาและตรงตามความต้องการของใช้บริการด้วย แต่ถ้ากรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ทางเราจะจัดส่งฝ่ายสำรวจสถานที่เข้าไปทำการสำรวจและประเมินราคารวมถึงการปฏิบัติงานในสภาพความเป็นจริงของปัญหาให้แต่ผู้ใช้บริการได้เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไร หลังจากนั้นทางเราจะจัดส่งฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) เข้าดำเนินการปฏิบัติงานให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของปัญหาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ

ลักษณะสินค้าและบริการ

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ได้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงการรับเป็นที่ปรึกษาและสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินผล (Services Report) เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดจากการทำลายของนกพิราบ แมลงสัตว์พาหะต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสร้างความรำคาญและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร สินค้า ผลิตภัณฑ์และเป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ

  • 176/45 หมู่ 18 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
  • 176/45 MOO. 18 T. PAKCHONG A.PAKCHONG NAKHON RATCHASIMA 30130 THAILAND
  • Tel. 044-328873, 044000-476
  • Fax. 044-328873
  • Mobile. 081-1202039
  • E-mail. Kpc.pc2012@gmail.com
  • Facebook. www.facebook.com/kidjakarnpestcontrol.kpc
  • เว็บไซต์. http://www.kpc2012.com

สำนักงานใหญ่

สาขาสมุทรปราการ

  • Tel. 080-610-3030 ติดต่อ คุณ ณัฐพงศ์ วงษ์เจริญธรรม

 

มูลค่าการจดทะเบียน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
เลขที่ทะเบียนบริษัท
0305555000119
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์
3110100022417
เลขที่ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
1/2555
เลขที่ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
1/2555
ได้ผ่านการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขหลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เลขที่ใบอนุญาต 756/2554
ได้ผ่านการรับรองจาก
TPM “สมาคมตนกำจัดแมลง ประเทศไทย (รุ่นที่ 1)” หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การบริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ๆ
ได้ผ่านการรับรองจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลักสูตร ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีในธุรกิจการกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ๆ
ได้ผ่านการรับรองจาก
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ได้ผ่านการรับอรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกีฎ (บริษัท เบสท์เทค เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด) หลักสูตร การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุอันตรายในการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ
ได้ผ่านการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกีฎ (บริษัท เบสท์เทค เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด) หลักสูตรเรื่อง ชีววิทยาของปลวกและการกำจัดปลวกด้วยระบบวางเหยื่อ XTERM
ได้ผ่านการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกีฎ (บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด) หลักสูรต่อเนื่อง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุอันตรายในการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ